آشنایی با Keystroke Logging و Keyloggers
مقاله

آشنایی با Keystroke Logging و Keyloggers

Keylogger ها برای ثبت دکمه هایی که در کیبورد خود فشار می دهید به وجود آمده اند و گزارشی از هر آنچه که در صفحه کلید کامپیوتر یا موبایل خود تایپ کرده اید، ایجاد می کند. از آن برای نظارت بر سیستم شما بدون آنکه اطلاع داده باشید، استفاده می شود. کی لاگر ها برای اهداف قانونی مانند ثبت بازخورد ها برای توسعه یک نرم افزار، ایجاد شده اند اما ممکن است توسط مجرمان برای ربودن اطلاعات شما، مورد سوء استفاده قرار گیرند.

تعریف Keystroke Logging

مفهوم کی لاگرها به دو دسته تقسیم می شود:

Keystroke logging: ثبت گزارش هر دکمه ای که در صفحه کلید فشار داده اید.

Keylogger tools: برنامه ها یا دستگاه هایی که برای ثبت دکمه هایی که تایپ کرده اید، استفاده می شوند.