نحوه ایجاد Event در Google Analytics
مقاله

نحوه ایجاد Event در Google Analytics

Event در Google Analytics به چه معنا است؟

Event به فعالیت هایی گفته می شود که توسط کاربران در سایت شما انجام می شود. نمونه هایی از Event در ادامه نام برده شده است:

  • کلیک روی لینک های خارجی و داخلی
  • ارسال فرم ها
  • Scroll در صفحه
  • کلیک روی عناصر موجود در سایت
  • پخش یا توقف ویدیو

خارج از این چارچوب، Google Analytics کارهایی که کاربران در سایت شما انجام می دهند را ردیابی نمی کند و تنها بازدید از صفحات را رهگیری خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر کاربران یک فیلم را مشاهده یا فرمی را پر کنند و به صفحه جدیدی هدایت نشوند (یا صفحه را مجددا بارگذاری نکنند) Google Analytics متوجه نخواهد شد. این امر موجب می شود از فعالیت هایی که کاربران در سایت شما انجام می دهند به درستی مطلع نشوید. به همین دلیل تنظیم ردیابی Event ها اهمیت بسیاری دارد.