تفاوت پایگاه داده های SQL و NoSQL
مقاله

بررسی تفاوت پایگاه داده های SQL و NoSQL

در این مقاله تفاوت های کلیدی بین پایگاه های داده SQL و NoSQL بررسی شده است و موارد استفاده از هر کدام با توجه به شرایطی که در آن بهتر هستند، بیان می شود.

چند دهه است که برای دسترسی به پایگاه داده ها از SQL استفاده می شود. اکثر افرادی که با پایگاه داده ها کار می کنند با SQL آشنا هستند. از آنجایی که داده های بدون ساختار، میزان ذخیره سازی و قدرت پردازش و انواع تجزیه و تحلیل ها در طول سال های اخیر تغییر کرده اند، فناوری های پایگاه داده متفاوتی در حال رشد هستند که برای انواع جدیدتر مناسب تر هستند. این نوع پایگاه داده ها معمولا NoSQL نامیده می شوند. ساختار پایگاه های داده SQL و NoSQL با یکدیگر متفاوت می باشد. SQL ساختار رابطه ای اما NoSQL ساختار غیر رابطه ای دارد.