عملکرد DNS Tunneling و بهترین روش های حفظ امنیت dns
مقاله

نحوه عملکرد DNS Tunneling و چگونگی مقابله با آن

آشنایی با نحوه عملکرد DNS Tunneling می توان به شما جهت مقابله با آن کمک کند. DNS یک پروتکل پایه و حیاتی اینترنت است. اغلب به عنوان "دفترچه تلفن اینترنت" توصیف می شود زیرا نام دامنه را به آدرس های IP تبدیل می کند. نمودار زیر یک عملیات DNS ساده شده را نشان می دهد.