کوئری چیست؟ معرفی برخی از کوئری های مهم دیتابیس
مقاله

کوئری چیست؟ معرفی برخی از کوئری های مهم دیتابیس

در زبان انگلیسی، query به معنای درخواست اطلاعات است. در برنامه نویسی کامپیوتری نیز به همین معنی است، با این تفاوت که اطلاعات از پایگاه داده بازیابی می شود. به عبارت دیگر، کوئری پایگاه داده به درخواست داده از یک پایگاه داده اشاره دارد. برای کوئری نوشتن نیاز است از مجموعه دستورات از پیش تعریف شده ای استفاده شود که پایگاه داده بتواند دستورالعمل را درک کند. به این مفهوم زبان کوئری نیز گفته می شود.

Structured Query Language) SQL) زبان استاندارد مدیریت دیتابیس می باشد و سایر زبان ها مانند AQL, Datalog و DMX برای ارتباط آسان تر با دیتابیس استفاده می شوند. توجه نمایید که SQL با MYSQL تفاوت دارد، مورد اول زبان کوئری نوشتن می باشد ولی MYSQL نرم افزاری است که از این زبان استفاده می کند.