SmarterMail  یا  MailEnable کدام یک مناسب شما است؟
مقاله

SmarterMail یا MailEnable کدام یک مناسب شما است؟

امروزه ، ایمیل به عنوان بهترین سیستم ارتباطی در فعالیت های تجاری محسوب می شود. ایمیل ها در ارتباطات تجاری دارای اهمیت بسیاری هستند. استفاده از ایمیل تنها شامل تبادل اطلاعات نیست بلکه از ایمیل برای صحبت ، نوشتن ، به اشتراک گذاری ، ارائه گزارش و بازاریابی مشاغل متفاوت استفاده می شود.