نحوه اضافه کردن کاربر به Google Analytics
مقاله

نحوه اضافه کردن کاربر به Google Analytics

اگر نیاز دارید داده ها یا دسترسی ها را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید، Google Analytics یک ابزار داخلی برای افزودن کاربران جدید و کنترل دقیق دسترسی آن ها به داده ها و امکانات، ارائه می کند. در این راهنمای گام به گام، نحوه اضافه کردن کاربر به Google Analytics و همچنین موارد زیر را خواهید آموخت:

  • محدود کردن دسترسی کاربر در صورت لزوم. به عنوان مثال، می توانید به آنها فقط اجازه دسترسی به برخی از بازدید های خاص را بدهید.
  • حذف کاربران.
  • ایجاد گروه های کاربری برای سازماندهی کاربران، در صورت نیاز به اضافه کردن تعداد زیادی از آنها.