ابزارهای نقشه حرارتی وب سایت یا Website heatmap
مقاله

نقشه حرارتی وب سایت یا Website heatmap چیست؟

نقشه حرارتی وب سایت یا Website heatmap ابزاری برای به نمایش درآوردن داده های آماری پیرامون سایت ها می باشد. این داده ها به کسب و کارها نشان خواهند داد که هر صفحه از وب سایت مورد نظر چه عملکردی داشته است.

به زبان ساده، Website Heatmap در واقع نمایی گرافیکی از داده های سایت در قالب یک نقشه رنگی است. این رنگ های نقشه، در واقع مجموعه ای از داده ها و مقادیر مختلف را نشان خواهند داد. در نقشه حرارتی وب سایت یا Website heatmap ها از نمایش رنگی گرم به سرد برای نشان دادن کارایی بخش های مختلف سایت استفاده می شود. جایی که رنگ های گرم نشان دهنده بخش های پربازدید و رنگ های سرد نیز نشان دهنده بخش های کم بازدید خواهند بود.