معیارهای مهم امنیتی برای مهندسان
مقاله

معیارهای مهم امنیتی که هر مهندس باید بداند

به صورت کلی برای پیاده سازی و اندازه گیری موثر معیارهای مهم امنیتی زیادی باید همسو شوند. به عنوان مثال، باید بدانید که چگونه فریم ورک ها را با موقعیت خاص شرکت خود در یک صنعت تطبیق دهید. سپس به یک تیم مقتدر و با انگیزه نیاز دارید تا اطمینان حاصل کنید که امنیت در شرکت شما اولویت بالایی خواهد داشت. البته ابزارهای مناسبی نیز نیاز دارید تا به آنچه که اتفاق می افتد نظارت کنید. بنابراین می توانید معیارهای خود را به صورت همزمان اندازه گیری و بررسی نمایید.