آشنایی با نرخ تعامل در پست های اینستاگرامی و روش های بهبود آن
مقاله

آشنایی با نرخ تعامل در پست های اینستاگرامی و روش های بهبود آن

آیا می دانید امروزه بسیاری از برند ها، شرکت های تجاری و کسب و کارهای آنلاین بیشتر بر روی اینستاگرام در مقایسه با سایر فضاهای مجازی وقت می گذارند؟ با این توضیح بهبود نرخ تعامل در اینستاگرام ارزش و اهمیت زیادی خواهد داشت.