10 راهکار برای بهره وری بیشتر از دوره های کارآموزی
مقاله

10 راهکار برای بهره وری بیشتر از دوره های کارآموزی

کارآموزی سهم قابل توجهی در پیشرفت شما خواهد داشت. در این دوره می بایست تلاش زیادی انجام داده و برنامه ریزی دقیقی داشته باشید. هنگامی که برای گذراندن دوره کارآموزی در شرکتی پذیرفته شدید، تمام وقت خود را برای یادگیری بگذارید.

علاوه بر مهارت هایی که در کار یاد خواهید گرفت، این احتمال وجود دارد که پیشنهادات شغلی نیز دریافت کنید. یک نظرسنجی که اخیرا نیز انجام شده است نشان می دهد که 43.5٪ از کارآموزان در پایان دوره کارآموزی خود پیشنهاد کاری دریافت کرده اند. در ادامه، دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده بهینه از کارآموزی و کسب مهارت های جدید توضیح داده می شود.