آشنایی با گزارش تجربه کاربری Chrome یا CrUX در وب سایت خود
مقاله

آشنایی با گزارش تجربه کاربری Chrome یا CrUX در وب سایت خود

آیا مرتبا در فکر بهینه سازی و بررسی سایت تان هستید تا عملکرد آن را بررسی نمایید ؟ این روش خوبی است و به شما کمک می کند که بتوانید مشکلات موجود را شناسایی و رفع نمایید ولی لزوما تجربه کاربری شما با سایر بازدید کنندگان سایت شما یکی نیست. عوامل مختلفی می توانند بر عملکرد وبسایت شما برای بازدید کنندگان مختلف تاثیر بگذارند، مانند جایی که در آن زندگی می کنند، وضعیت شبکه و اینترنتی که از آن استفاده می کنند و یا دستگاهی که از آن برای بازدید سایت شما استفاده می نمایند.