کدامیک برای مدیریت پروژه مناسب تر است ؟ Asana یا Trello
مقاله

کدامیک برای مدیریت پروژه مناسب تر است ؟ Asana یا Trello

ابزار های ردیابی و نظارت بر عملکرد پروژه ها در اوج همه گیر شدن، محبوبیت زیادی پیدا کرده اند، به گفته Statista در ایالات متحده تعداد کارمندانی که بیش از 5 روز در خانه کار می کنند با توجه به بحران های سلامت نظیر کوید 19 از 17 درصد به 44 درصد رسیده است. نظارت آنلاین، مدیریت وظایف، بررسی عملکرد کارمندان و سایر ابزارها نقش مهمی در پیشبرد کارها و پروژه ها به صورت ریموت داشته اند.