چگونه می توان یک وب سایت فریلنس با هدف نویسندگی آزاد راه اندازی نمود؟
مقاله

چگونه می توان یک وب سایت فریلنس با هدف نویسندگی آزاد راه اندازی نمود؟

تعدا افراد فریلنسر (Freelancer) همواره رو به افزایش است و انتظار می رود که این تعداد سال به سال افزایش پیدا کند. بر اساس آمار، اکثر نیروی کار تا سال 2027 آزادکار خواهند بود.

پیشرفت سریع در فناوری باعث می شود کار آزاد و مستقل راحت تر عملی شود، جای تعجب نیست که تعداد بیشتری از نیروی کار به سمت کار آزاد حرکت می کنند. در حقیقت، از سال 2014 تا 2018 ، 3.7 میلیون نیروی آزادکار وجود داشته و این تعداد در حال افزایش است.