خستگی از تبلیغات چیست؟ چگونه می توان آن را تشخیص و برطرف کرد!
مقاله

خستگی از تبلیغات چیست؟ چگونه می توان آن را تشخیص و برطرف کرد!

برای بررسی اینکه خستگی از تبلیغ چیست، یک مثال در زیر درج شده است.

دفعاتی را به خاطر بیاورید که کانال تلویزیونی را تغییر داده اید زیرا همان شب ده بار یک تبلیغ تکراری را مشاهده کرده اید. همچنین به مواردی فکر کنید که از شنیدن تبلیغات خاصی خسته شده اید و رادیو خود را خاموش کرده اید. این موارد هر دو نمونه ای از خستگی تبلیغات هستند. زمانی که کاربران بیش از حد با نوع خاصی از تبلیغات روبرو می شوند، این مسئله از اثربخشی آن تبلیغ می کاهد.