رنج آیپی کلاس های IPv4
مقاله

آشنایی با کلاس های IPv4

در IPv4، آدرس آی پی‌ها به پنج دسته A، B، C، D و E تقسیم می‌شوند و هر کلاس دارای رنج مختص به خود است. توسط این کلاس های IPv4، تعداد دستگاه‌های موجود در یک شبکه تعیین می‌گردد. در درجه اول، کلاس‌های A، B و C قرار دارند که توسط اکثر دستگاه‌های موجود در اینترنت استفاده می‌شوند. علاوه بر این، کلاس‌های D و E برای موارد خاص کاربرد دارند.