اینترنت چه مقدار انرژی مصرف می کند ؟
مقاله

اینترنت چه مقدار انرژی مصرف می کند ؟

در زمان های قدیم ارسال پیام برای شخصی در یک شهر دیگر کاری سخت و دشوار بود. برای انتقال پیام مجبور بودند شخصی را استخدام کنند و آن شخص برای رسیدن به مقصد، می بایست پیاده یا سواره کیلومترها مسیر را طی کند. این کار می توانست یک سفر خطرناک باشد.