11 سایت عالی برای دانلود رایگان آیکون
مقاله

11 سایت عالی برای دانلود رایگان آیکون

آیکون ها از ویژگی های محبوب در طراحی وب هستند. اگر با دقت انتخاب و هوشمندانه استفاده شوند، می توانند به شما کمک کنند تا با سرعت و به وضوح، اطلاعات اصلی را به بازدیدکنندگان منتقل کنید. با این حال، دسترسی به کتابخانه آیکون ها ممکن است هزینه بر باشد، به خصوص اگر تمایل داشته باشید از تعداد زیادی از آیکون ها استفاده کنید. به همین ترتیب، باید تعداد آیکون های موردنظر را کم کنید تا بتوانید در هزینه های خود صرفه جویی نمایید.