معرفی و بررسی لینک های Nofollow ,Sponsored و UGC
مقاله

معرفی و بررسی لینک های Nofollow ,Sponsored و UGC

معرفی ویژگی های Nofollow ،Sponsored و UGC

در 10 سپتامبر 2019، گوگل اعلام کرد که دو ویژگی دیگر به نام های ویژگی "sponsored"و ویژگی "UGC" (UGC مخفف "user-generated content") به ویژگی 14 ساله "nofollow" اضافه خواهد شد. اما سوال اینجا است که چرا نیاز است از دو ویژگی جدید معرفی شده فوق استفاده نمود؟

ویژگی nofollow در سال 2005 معرفی شد. اما کمی بعد نمونه هایی از ویژگی های جدید نیز ارائه شد. اکنون برای یادآوری ویژگی nofollow، مثالی در ادامه ذکر شده است: