Title Text ،Alt Text و File Names چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
مقاله

Title Text ،Alt Text و File Names چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

بهینه سازی خوب تصاویر شامل استفاده از Title Text ،Alt Text و File Names های مطلوب می شود اما چه تفاوت هایی بین این سه وجود دارد؟ به نظر شما آیا یکسان هستند یا اینکه فکر می کنید با هم تفاوت دارند؟

در این مقاله با تفاوت های میان Title Text ،Alt Text و File Names آشنا می شوید و  توصیه هایی در مورد نحوه بهینه سازی بهتر آنها برای بهبود رتبه در نتیجه جستجو، مطالعه خواهید کرد.