27  ترفند Gmail برای کاربران (قسمت اول)
مقاله

27 ترفند Gmail برای کاربران (قسمت اول)

همانند اکثر صاحبان مشاغل، بررسی و چک کردن ایمیل ها احتمالا بخش قابل توجهی از زمان شما در روز را به خود اختصاص می دهد. چه اتفاقی می افتاد اگر می توانستید این کار را سریعتر انجام دهید و پاسخ هر ایمیل را متناسب با همان ایمیل در زمان کوتاه تری ارسال کنید؟