ویژگی های FTP و HTTP
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

درک تفاوت های کلیدی میان پروتکل های FTP و HTTP

در این مقاله متوجه خواهید شد که FTP (پروتکل انتقال فایل) چیست و چگونه با پروتکل جدیدتر به نام HTTP (پروتکل انتقال ابرمتن) مقایسه می شود. هر دو پروتکل FTP و HTTP می توانند وظایف مشابهی را انجام دهند. سوالی که مطرح می شود این است که آیا یکی از دیگری بهتر است یا خیر؟