Email List Cleaning چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟
مقاله

Email List Cleaning چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟

آیا هر زمان که یک بازاریابی ایمیلی جدید راه اندازی می کنید با مشکل مواجه می شوید؟ اکثر مشکلاتی که افراد با آنها مواجه می شوند به دلیل وجود تعداد زیادی ایمیل نامعتبر و نادرست در لیست ایمیل است، زیرا فعالیت خود را بدون انجام پاکسازی لیست ایمیل شروع کرده اند.